Magnus Stridsberg© 2010 • www.arenadikulladal.se

Arena Di Kulladal 

 

Alvastra kloster är ett före detta cistercienskloster beläget vid Ombergs fot i Ödeshögs kommun. Det grundades 1143 av munkar från det franska klostret Clairvaux och var tillsammans med Nydala kloster det första cisterciensklostret i Norden. Alvastra kom i sin tur att grunda munkklostren Varnhem, Julita och Gudsberga och Alvastras abbot fungerade dessutom tidvis som faderabbott åt nunneklostren Askeby, Vreta och Riseberga. Klosterlivet varade utan kända avbrott tills klostret upplöstes omkring 1530 i samband med reformationen. Numera finns bara ruiner kvar av kyrkan och de övriga klosterbyggnaderna

MEDELTID

Medeltiden är en period i Europas historia mellan antiken och renässansen från ungefär 500-talet till 1500-talet. Epoken förknippas ofta med riddare och kallas även Riddartiden. Längden på perioden varierar kraftigt beroende på region. I Europas periferier anses medeltiden börja betydligt senare: i till exempel Norden först med vikingatågens slut och införandet av stenarkitektur och klosterväsen omkring år 1100.

Medeltiden delas in i tre större perioder: tidig medeltid, en tid av stark decentralisering och låg tillväxt från ca 500 till 1000; högmedeltiden, som kännetecknas av stark ekonomisk tillväxt och befolkningsökning, stabilisering och centralisering av den politiska makten, från ca 1000 till 1350; och senmedeltiden, då tillväxten fick ett abrupt slut och en period av demografisk stagnation, ökad politisk turbulens tog vid, men då även en konsolidering av centralmakter som skulle fortsätta in på den tidigmoderna perioden.

Utmärkande särskilt för hög- och senmedeltid är det ekonomiska och politiska system som senare kallats feodalism. Detta system innebar personliga band mellan vasall och feodalherre som innebar rättigheter och skyldigheter för båda parter. En särprägel som skiljer medeltiden från antiken är den tekniska utveckling, särskilt inom jordbruket, som skedde från 700-talet och framåt. Ett tredje kännetecken är kristendomens utbredning över hela Europa, vilket kom att fungera som en förenande länk mellan olika regioner. Det var under senmedeltiden som Europa som en någorlunda enhetlig civilisation uppstod och grunden för många moderna nationalstater som Frankrike, Spanien och de nordiska länderna lades. Medeltiden var också den perioden när starka centralmakter åter uppstod i Europa Många av dagens europeiska storstäder växte fram under medeltiden tillsammans med en stark borgarklasss. Gillen och skrån bildades framför allt under senmedeltiden som skulle bestå långt in i modern tid. I slutet av medeltiden inleddes också en kraftig europeisk expansion och kolonisering av Amerika ,Afrika och Asien och detta föregicks av ett tidigt försök till erövning i och utanför Europa i form av Korståg mot muslimska stater på Iberiska halvön , i Palestina och mot hedningar i Östeuropa , Baltikum och Finland.

 1000-talet

Tidig medeltid

Detta århundrade benämns tiohundratalet eller ettusentalet.

I början av 1000-talet börjar vikingarnas plundring av byar och städer i Europa att avta. England invaderas av danska och norska vikingar, som även når Nordamerika. Svenska vikingar härjar i Ryssland. 1066 besegras anglosaxarna av normanderna i slaget vid Hastings och normanderna utnyttjar sedan feodalismen för att efter erövringen av England stärka sitt grepp. Feodalismen är på frammarsch och påven i Rom får mer makt, så därför sänds fler och fler missionärer till ännu icke kristna områden. 1000-talet avslutas med inledningen av korstågen, då det första genomförs 1096-1099, påkallat av påven Urban II. Peter Eremiten leder en bondearmé genom Europa och 1099 besegras Turkarna och korståget intar Jerusalem. Under seklet uppgår jordens folkmängd till ungefär 300 miljoner människor. Romansk stil är dominerande inom konst och arkitektur i Europa under seklet.

1000 - Slaget vid Svolder, en nordisk maktuppgörelse mellan ett flertal kungar, utkämpas i form av ett sjöslag.

1054 - Splittringen mellan öst- och västkyrkan blir definitiv. Påven i Rom bannlyser patriarken av Konstantinopel, som i sin tur bannlyser påven.

1060 Jarlen Stenkilväljs till kung av Sverige och blir den förste kungen av den Stenkilska ätten. Han gynnar Hamburgkyrkan och utsätts för en norsk invasion av Västergötland. När han dör 1066 utbryter det komplicerade tronstrider.

1066 - Normanderna besegrar anglosaxarna i slaget vid Hastings den 14 oktober.

Erik Rödes son, Leif Eriksson, upptäcker Amerika, som han ger namnet Vinland, 500 år före Christoffer Columbus.

Enligt huvudtraditionen i den isländska medeltidslitteraturen Amerikas upptäckare, son till Erik Röde. L. föddes på Island men växte upp på Grönland och vistades som ung vid den norske kungen Olav Tryggvasons hov, där han antog kristendomen. Omkring år 1000 återvände han till Grönland tillsammans med kristna präster medsända av kungen. Här beslöt sig L. snart för att med ett skepp segla västerut för att utforska det land som dittills bara siktats från ett vinddrivet skepp. Han nådde i tur och ordning från norr till söder tre länder som han kallade Helluland, Markland ("Skogslandet") och Vinland. Vilka delar av Nordamerika som härmed avses är omtvistat. Färden varade i ett år, och vintern tillbringade man i Markland. Härefter slog han sig till ro på sin faders gård Brattalid och övertog efter faderns död ledarställningen på Grönland.

ca 1080  Runristaren Öpir är verksam i Uppland under slutet av detta sekel och början av nästa.

Olof Skötkonung konverterar till kristendomen och blir den första svenska kungen som behåller den kristna tron till sin död.

1100-Talet

Det blir vanligt för adelsmännens äldsta söner att ärva faderns mark eller förläning (ordet "feodal" kommer av latin och betyder förläning).Johanniterriddarna grundar ett "klostersjukhus" för pilgrimer på väg till det heliga landet.

I slutet av 1100-talet har de flesta svenska socknarna formerats. Dessa kommer att ligga till grund för Sveriges indelning under många århundraden, fram till modern tid. De utgör än i dag en geografisk uppdelning av landsbygden (ungefär som landskapen fast på lokal nivå) och sammanfaller dessutom ofta med Svenska kyrkansförsamlingar.

Arabisk litteratur och vetenskapliga, filosofiska och religiösa verk översätts till latin.

Två av de kända personerna under korsfarar tiden:

Föddes : Omkring 1138 - Saladin, muslimsk ledare före och under tredje korståget.

8 september1157 - Rikard I Lejonhjärta, kung av England.

sen dog de:

1193 -  4 mars dör Saladin

1199 - 6 april  dör Rikard I Lejonhjärta

 1100 - Chimuriket växer fram i Peru. Huvudstaden Chan Chan utsågs av UNESCO till världsarv 1986.

Chan Chan var Chimuväldets huvudstad. Tack vare sin storlek och sin betydelse av att ha varit huvudstad i ett betydande och rikt kungadöme, har Chan Chan varit av intresse för resande och forskare sedan flera sekel.Tacaynamo var den förste härskaren i Chan Chan. Han hade en son, Guacricaur, och denne i sin tur en son som kallades Ñancempinco. Tillsammans var det tio kungar i denna dynasti. Den siste, Minchancaman, besegrades av Inkafolket. Under vicekonungatiden i Peru 1532–1824 blev Chan Chan föremål för flera plundringar och förstörelse. Man trodde att innanför murarna och pyramiderna skulle det finnas stora skatter av guld och silver. Chan Chan är en av de viktigaste källorna till kunskap om den peruanska historien.De viktigaste gudarna i Chimu-riket var havet och månen.Man ägnade sig åt textiltillverkning, träarbeten och konstsmide i guld och silver

1100 - Korsriddaren Baudouin av Boulogne kröns till kung Balduin I av Jerusalem.

1101 De skandinaviska kungarna möts i Kungahälla för att lösa en tvist mellan Norge och Sverige om Dalsland.Mötet slutar med att Sverige behåller Dalsland och att Norges kung Magnus III gifter sig med den svenska prinsessan Margareta, som får tillnamnet Fredkulla.

1113-1115 - Templet i Angkor Wat i Kampuchea byggs.

 Angkor var huvudstad i Kambodja runt 860-1400 efter Krirtus under khmerernas herravälde. Kung Yashovarman var shivait och lät uppföra en rad religiösa verk i staden, en tradition som fortsatte med de efterföljande härskarna. Cirka 40 år tog det att bygga Angkor Wat för kung Suryavarman II:s räkning, och det började byggas under 1100-talet.

Byggnaden är ursprungligen ett hindutempel, tillägnat guden Vishnu, som skulle tjäna som gravtempel och plats för gudsdyrkan. Efter att staden Angkor hade börjat försvagas som politiskt och religiöst centrum började även Angkor Vat förfalla. Templet omvandlades till ett theravada-buddhistiskt kloster på 1400-talet, vilket det är än idag, men föll därefter i stort sett i glömska bland omvärlden. Först med upptäcktsresande fransmannen Henri Mouhots reseskildring i mitten av 1800-talet väcktes omvärldens intresse på allvar. Mouhot ansåg att det vid tiden delvis förfallna och övervuxna templet var fullt jämförbart med de främsta verken från romarriket och antiken. Under fransmännens kolonisation plundrades templet och en del av föremålen finns idag på museum i Paris.

1118 - Filip, svensk kung.

1120-talet Den Stenkilska ätten utslocknar. De följande hundra åren kännetecknas av hårda tronstrider mellan främst den Erikska och den Sverkerska ätten.

1123 Enligt Snorre Sturlasson ska den norske kungen Sigurd Jorsalefare ha lett ett korståg mot hedningar i Kalmartrakten som blev både kristnade och plundrade. Men det är mycket tveksamt ifall denna så kallade "Kalmare ledung" verkligen har ägt rum. Kalmartrakten var dessutom redan kristnad vid den tiden.

1130- Halva Al-Andalus är nu återerövrat av kungarikena León, Kastilien och Aragonien.

1135- 1154 Tronföljskriget kallat "The Anarchy" utkämpas i England.

1139 - Afonso Henriques besegrar de almoravidiska morerna i slaget vid Ourique och kröns till Portugals kung.

1140-talet Myntpräglingen återupptas.

1143 Ett cistercienserkloster i Alvastra grundas av Sverker den äldre.

1145- Lunds domkyrka invigs.

Lunds domkyrka kom till på 1100-talet efter att Lund hade blivit säte för Nordens ärkebiskop. Kyrkan byggdes av sandsten i romansk stil av stenhuggare från Rhen och Italien. Lunds domkyrka anses vara Nordens främsta efterföljare till kejsardomen i Speyer.

Det är svårt att datera domkyrkans egentliga grundläggande. I Knut den heliges gåvobrev, daterat till 21 maj 1085, talas om en domkyrka byggd under 1080-talet. Mycket tyder dock på att detta inte rör sig om samma domkyrka och att den nuvarande domkyrkan började byggas under tidigt 1100-tal när Lund blivit säte för ärkebiskopen.

Kryptans högaltare invigdes 1123. Den 1 september 1145 invigdes domkyrkans högaltare och hela kyrkan, helgad åt Sankt Laurentius, kunde tas i bruk. År 1234 härjade en mycket omfattande brand i kyrkan. När kyrkan byggdes upp igen tillkom en ny lektoriemur, nya valv och nya fasad i väst. Under samma århundrade införskaffas två bronsstoder som idag finns i mittskeppet.

Viktigare inventarier som tillkom under de kommande 1300-talet är officiantsstolen, korstolarna och altarskåpet (1398). Det astronomiska uret kom till ungefär år 1424. Mellan åren 1510-1527 restaureras kyrkan av Adam van Düren. Tillbyggnader som märks från denna tid är bland annat den norra korsflygeln, strävpelare med spännbågar, påbyggnad av tornen och ett brunnskar i kryptan. År 1592 uppförs predikstolen.

Mellan åren 1759-1778 utfördes stora restaureringsarbeten på domkyrkan. Omfattande yttre fasadpartier fick ny sandstensbeklädnad.

1779 var kyrkans absid i så dåligt skick att den höll på att störta ner. Kaptenen vid fortifikationen Hans Christian Dehn tillkallades men hans förslag innebar total förstörelse av absiden genom ersättandet av denna med en rak korvägg. Landshövdingen och biskopen förkastade därför planen. I stället beslöt man sig, med kung Gustav III:s samtycke, för att montera ner hela absiden med absidvalv och föra upp den på nytt. Detta skedde åren 1780 till 1785. Alla ornamentstenar numrerades så att de åter kunde sättas upp på sina rätta platser. All annan sten blev emellertid antingen nyanskaffad eller omhuggen vid nedmonteringen. Enligt Carl Georg Brunius skedde det också vid återuppförandet en hel del avvikelser vid nyuppmurningen jämfört med det ursprungliga utseendet. Kungen besökte kyrkan 1785. Han fann då kryptan i svårt förfall och beordrade att också denna skulle iordningställas.

År 1833 påbörjades genomgripande förändringsarbeten av domkyrkan, vilka under ledning av Brunius skulle komma att pågå under många decennier. Fram till 1836 koncentrerade man sig i huvudsak på förändring av interiörerna. Orgeln från 1626 borttogs, altaret från 1577 nedtogs och de medeltida korstolarna flyttades. En bred stentrappa mellan långhuset och koret uppfördes. Åtskilliga innermurar i tvärskeppet och koret försågs med ny sandstensbeklädnad. Gravstenar upptogs och släta kalkstensgolv inlades istället.

Mellan åren 1845-1846 genomgick kryptan en omfattande restaurering. Med ett speciellt uppfunnet hävverktyg lyckades man korrigera de svåra sättningarna i väggar och valv. Successivt nedtogs samtliga pelare, grunderna förbättrades och pelarna återinsattes.

Vid den fortsatta ombyggnaden av domkyrkan fick Carl Georg Brunius förnyat förtroende som byggnadsledare. Han efterträddes senare av Helgo Zettervall. De viktigaste förändringarna som dessa två nu genomförde var en mycket omfattande förnyelse av hela västpartiet. De medeltida tornen revs och ersattes av nya med spetsigare torn. Avsikten med restaureringen var att domkyrkan skulle få en mer konsekvent, idealiserad, romansk stil. Man fäste liten eller ingen uppmärksamhet till kyrkobyggnadens tidigare historia.

År 1863 kom Zettervall med detta förslag till ombyggnad av domkyrkan. När det skulle färdigställas uteblev dock två småtorn vid tvärskeppet och korets hörn samt ett större torn vid mittkvadraten.

1147- Andra korståget. Tyska och franska arméer blir slagna.

1147- Den muslimska Almohaddynastin intar nordvästafrika och erövrar delar av Iberiska halvön från almoraviderna.

1150 - Parisuniversitet grundas.

1151 Staden Lödöse vid Göta älv nämns för första gången. Troligen har den varit en betydande handelsplats sedan mitten av 1000-talet.

1152 - Kyrkomötet i Linköping då den katolska kyrkan i Sverige får en fast organisation.

1153 På ett kyrkomöte i Linköping beslutas det att prästernas rättsskydd ska ökas och att skatt ska betalas till påven, den så kallade Peterspenningen. Påvens sändebud Nikolaus Breakspear lägger fram ett förslag om att Sverige ska bli ett eget ärkestift och inte lyda under ärkebiskopen i Lund. Förslaget skjuts på framtiden då svenskarna inte kunde ena sig om ärkebiskopen skulle ha sitt säte i Uppsala eller i Linköping. Samma år slås ett danskt anfall mot Småland tillbaka.

1155-1158 Erik Jedvardsson (den Helige) och biskop Henrik leder ett korståg mot Finland för att kristna finnarna.

1156 Sverker den äldre mördas av av sin körsven på väg till julottan i närheten av Alvastra. Troligen låg den danske prinsen Magnus Henriksson bakom dådet. 25 december1156 - Sverker den äldre, svensk kung.

1158 - Erik Jedvardsson, senare känd som Erik den helige och S:t Erik, är kung över Västergötland och möjligen över hela Sverige.

1160 Erik Jedvardsson stupar i en strid mot den danske prinsen Magnus Henriksson i närheten av Uppsala. Efter sin död dyrkas han som Erik den helige och blir Sveriges skyddshelgon.

1164 Sverige blir ett eget ärkestift med ärkebiskop i Uppsala. Cisterciensermunken Stefan från Alvastra blir den första innehavaren av ämbetet.

1165 Ärkebiskop Stefan skriver ett brev som nu är det äldsta bevarade dokumentet skrivet i Sverige.

1168 - Toltekerväldet i Mexiko upphör och huvudstaden Tula överges.

1175 - De äldsta delarna av Roskilde domkyrka börjar byggas, den första tegelbyggnaden i Nordeuropa (Skandinavien/Tyskland) sedan Romerska rikets dagar.

1180 Johanniterorden upprättar det första svenska hospitalet i Eskilstuna för att hjälpa fattiga och sjuka.

1181- Jayavarman VII blir kung av Khmerriket (till 1220).

1187 Karelska sjörövare bränner ner handelsstaden Sigtuna och slår ihjäl ärkebiskopen i Uppsala. Fullt krig verkar råda i östersjön vid den här tiden.

1187 - Muslimerna under Saladin erövrar Jerusalem från de kristna.

1189- Tredje korståget, lett av Fredrik I Barbarossa av Tysk-romerska riket, Filip II August av Frankrike och Rikard I Lejonhjärta av England, inleds.

1191 - Korståget erövrar hamnen i Acre i Palestina.

1192 - Rikard Lejonhjärta besegrar Saladin i Slaget vid Jaffa.

1198 Sveriges äldsta bevarade bok, Kalendarium Vallentunense, skrivs.

1200-Talet

 I början av 1200-talet erövrar korsriddare Konstantinopel och mongolerna når Europa, när de invaderar Ryssland, Polen och Ungern. De första borgarna med rundmurade torn byggs.Nya framsteg inom upptäckter görs och Marco Polo färdas till Kina från Venedig.

Korsriddarnas siste fäste erövras och korstågen är därmed avslutade 1291.

I slutet av århundradet inleds skotska frihetskriget, då Alexander III av Skottland dör utan att lämna någon arvinge efter sig, vilket innebär att Edvard I av England gör anspråk på Skottlands tron.Bysantiska riket faller samman under angrepp från turkar och bulgarer. Många nya städer grundas i Europa. Stadsstater har slagit igenom i Italien och Tyskland. Feodalismen blir stabilare med nivåer av vasall-furste-relationer från kung och neråt.Njáls saga skrivs ner. Hravnkel Frösgodes Saga nertecknas. Dominikanerbrodern Petrus de Dacia anses vara Sveriges första författare. Hans brevväxling med den djupt religiösa Kristina av Stommeln från Tysklnad finns bevarad.

Kompassen, en kinesisk uppfinning, kommer till Europa.

Gotiken är den dominerande stilriktningen i Europa under seklet.

1252 Stockholm omnämns för första gången. Staden har växt upp intill de försvarsanläggningar som kan spåras tillbaka till 1010.

1200 Sverker den yngre befriar kyrkan från skatt till kronan.

1200 - Vid seklets början grundas Inkariket.

1202- Den italienske matematikern Leonardo Fibonacci ger ut boken Liber Abaci där han intoducerar hindu-arabiska siffror i Europa.

1204 - Korsriddare erövrar Konstantinopel.

1205- Borgen Krak des Chevaliers i Syrien återuppförs av Johanniterriddarna.

1205-1210 Striderna mellan de Erikska och de Sverkerska ätterna kulminerar med fältslagen vid Älgarås 1205, Lena 1208 och Gestilren 1210. Erik Knutsson fördriver Sverker den yngre och krönts till ny kung, den första kända kungakröningen i Sverige.

1206 - Temudjin blir mongolernas khan och antar namnet Djingis khan.

1209- Den nya London Bridge byggs.

1211 - Mongolarmén anfaller Kina.

1215 - Kinas huvudstad Peking, erövras av mongolerna.

1215 - Den engelske kungen Johan utan land tvingas underteckna fördraget Magna Charta, som reglerar maktfördelningen mellan kungen och parlamentet i England.

1217 - Mongolerna härskar i Kina och Korea. Deras nya huvudstad blir Karakorum.

1219 - Den danska flaggan Dannebrogen faller enligt legenden ner från himlen i huvudet på den danske kungen Valdemar Sejr, som är på korståg i Estland.

1219 - Mongolerna rider västerut för att angripa Persien och Turkiet.

1220 - Den äldre Västgötalagen, landskapslag för Västergötland, nedtecknas. Den är den äldsta sammanhängande skriften på    svenska språket. 

 Ett svenskt korståg mot Estland misslyckas

 Den yngre Eddan författas av Snorre Sturlasson.

1221 - Femte korståget inleds med strider mot sultanen av Egypten.

1224 - Mongolerna invaderar Ryssland, Polen och Ungern.

1225 Ett kungligt råd nämns för första gången. Detta råd som troligen har funnits under en längre tid är ursprunget till det senare så mäktiga riksrådet.

1227 - Djingis khan dör.

1228 - Sjätte korståget tar slut när muslimer överlämnar Jerusalem.

1229 - Ögödei, Djingis khans son, blir ny mongolisk khan.

1236 - Katedralen i Amiens, den största gotiska katedralen i Frankrike, står färdig.

1237 - Mongolgeneralerna Batu och Subotai invaderar norra Ryssland.

1238-1239 Det andra korståget mot Finland riktas mot de hedniska tavasterna och leds av Birger Jarl och biskop Thomas. Senare historieskrivning har felaktigt daterat det till 1249.

1241 - Ögödei dör och mongolerna drar sig tillbaka från Europa.

1244 - Muslimerna återtar Jerusalem.

1247 Holmger Knutsson genomför med stöd av de uppländska bönderna ett uppror mot Erik Eriksson. Upproret slås ned i slaget vid Sparrsätra utanför Enköping. De uppländska bönderna bestraffas med tunga skatter

1250 Valdemar väljs till kung som den förste av folkungaätten. Hans far Birger Jarl har dock den den egentliga regeringsmakten fram till sin död 1266.

1249 - Sjunde korståget leds av Ludvig IX av Frankrike.

1249 - Alfons III av Portugal erövrar Algarve från morerna.

1250 - Mayakulturen får ett nytt uppsving och Mayapan blir den viktigaste staden.

1252- Enligt Erikskrönikan grundar Birger jarl staden Stockholm.

1260 - De tyska städerna Lübeck och Hamburg grundar ett handelsförbund som senare blir Hansan.

Hansan,Hanseförbundet, merkantilt och politiskt förbund mellan tyska köpmän och städer i nordsjö- och östersjöområdena från mitten av 1100-talet till mitten av 1600-talet. Ordet hansa betydde ursprungligen 'följe' och kom ca 1200 att betyda 'en grupp köpmän verksamma i utlandet'.  En modern variant är Lufthansa,

Medlemmarna i Hansan brukar kallas hanseater. Organisationen växte fram genom att tyska köpmän i olika delar av Nordeuropa slöt sig samman i gillen, dels av sociala skäl, dels för att hjälpa varandra ekonomiskt. Ett av de viktigaste gillena uppkom i slutet av 1100-talet i Visby och var inriktat på handel med Ryssland och Baltikum. Genom att köpmän från både östersjöområdet och Rhenlandet på 1200-talet började samarbeta för att få privilegier i bl.a. England, Flandern och Ryssland utvecklades Hansan till en maktfaktor, som på 1300-talet dominerade handeln i Nordeuropa. På 1350- och 60-talen övergick Hansan från att ha varit en sammanslutning av enskilda köpmän till att bli en organisation av städer, med Lübeck som ledande stad. Hansans makt kulminerade i freden i Stralsund 1370, då hanseaterna fick omfattande handelsprivilegier i Danmark, bl.a. på Skånemarknaden. På 1400-talet drabbades Hansan av inre splittring mellan olika grupper av städer och utsattes för allt hårdare konkurrens från nederländska och engelska köpmän. Efter nederlaget i grevefejden (1534–36) miste Hansan mycket av sitt politiska inflytande. Trettioåriga kriget (1618–48) blev dödsstöten för organisationen. Ända till 1937 var dock Hamburg, Bremen och Lübeck formellt s.k. riks- och fria hansestäder.

1270 - Åttonde korståget leds också av Ludvig IX. Han och många av hans män dör av pest i Tunis.

1270- Papper börjar tillverkas i Italien.

1271 - Marco Polo färdas till Kina från Venedig.

1273 Valdemar skickar den första kända diplomatiska beskickningen till ett europeiskt hov. Syftet är att förhandla med hertigen av Braunschweig om ett giftermål. Valdemar blir samma år tvungen att göra en botresa till påven då han har gjort sin hustrus syster gravid. Ärkebiskopens säte flyttas från Gamla Uppsala till Östra Aros som därefter kallas för Uppsala.

1275 Valdemars bröder Magnus Ladulås och Erik gör uppror och fördriver honom till Norge. Magnus Ladulås kröns till kung året efter. Striderna upphör dock inte med det.

1279 I Alsnö stadga fastlås att alla som gör krigstjänst med egen häst och rustning får skattefrihet. Detta innebär att en svensk adel uppstår.

1280 - Glasögon konstrueras i Venedig.

1280-talet - Edvard I av England beordrar uppförandet av en stor mängd borgar i England och Wales.

1285 Magnus Ladulås möter på Kalmar slott representanter för Norge och tjugotre hansastäder. En överenskommelse om att Gotland och Visby ska ligga under den svenska kronan sluts.

1288 Öppet krig bryter ut mellan borgarna i Visby och de gotländska bönderna. Magnus Ladulås ingriper och tvingar Visby att underordna sig riket.

1290 Magnus Ladulås dör och hans son Birger är bara tio år gammal. En förmyndarregering ledd av marsken Torgils Knutsson styr riket de följande åtta åren

1290- Magnus Ladulås och Helvigs son Birger blir svensk kung.

1291 - Acre, korsriddarnas siste fäste, erövras och korstågen är därmed avslutade.

1292 Marsken Torgils Knutsson erövrar Karelen och grundar Viborg 1293 under det tredje korståget mot Finland. Långvariga stridigheter mot Novgorod inleds som en följd av korståget.

1296 - Slaget vid Dunbar, ett av flera slag under Skotska frihetskriget, utkämpas.

1298-1299 - Marco Polos reseskildringIl Milione (Marco Polos resor) utkommer.

1300-Talet

I början av 1300-talet avslutas skotska frihetskriget och under 1320-talet används kanoner för första gången i Europa. Hundraårskriget inleds 1337 - Edvard III av England gör anspråk på den franska tronen och går i krig, där engelsmännen vinner en stor seger i slaget vid Sluys.

1347-1352 - Pestepidemin Digerdöden sprider sig över Europa och människor flyr från städern, eftersom den blir värst där. När den är slut har möjligen så många som 20 miljoner européer dött i sjukdomen (bara i Venedig kan det röra sig om 100 000 människor) och i exempelvis Sverige kan så många som var tredje innevånare ha dött.

Seklet avslutas med att armborst och kanoner minskar riddarnas betydelse, vilket i sin tur medför slutet för feodalismen.

Khmerriket försvagas av alltför väldiga byggplaner, motsättningar inom kungafamiljen och krig med thailändarna.

Lång period av inbördeskrig inleds i Japan.

Sturlungs saga, som beskriver Islandshistoria under 1100- & 1200-talen, nedtecknas.

1300- Ullhandeln når sin kulmen i England. I de rika ullstäderna byggs stora kyrkor.

1306 Håtunaleken. Kung Birger tillfångatas av sina bröder Erik och Valdemar och tvingas dela riket med dessa.

1307- Maliimperiet når sin kulmen under Mansa Musa med Timbuktu som huvudstad.

1309 - Påven flyttar från Rom till Avignon och det så kallade Avignonpåvedömet kommer att vara till 1376.

1317 Nyköpings gästabud. Kung Birger hämnas Håtunaleken genom att fängsla sina bröder Erik och Valdemar i Nyköpingshus, där de senare dör. Birger lyckas ena riket igen men blir snart fördriven av sina bröders anhängare.

1319 Magnus Eriksson blir endast tre år gammal vald till kung av Sverige och efterträder sin morfar Håkon V som kung av Norge. En förmyndarregering styr Sverige fram till 1332.Det så kallade Frihetsbrevet, som har kallats "SverigesMagna Charta", upprättas i samband med att den treårige Magnus Eriksson

1319 - De två första delarna av Dante Alighieris diktverk La Divina Commedia (Den gudomliga komedin) utkommer. Verket är skrivet på en föregångare till det italienska skriftspråket och inte på latin, som är det gängse litterära språket vid denna tid.

I slutet av århundradet skriver engelsmannen Geoffrey Chaucer den frivola boken The Canterbury Tales, inspirerad av Boccaccios Decamerone.

1323 Den första rysk-svenska freden sluts i Nöteborg.

1325- Aztekerna grundar staden Tenochtitlan (nuvarande Mexico City).

1320-talet - Kanoner används för första gången i Europa.

1322 - Erikskrönikan påbörjas (och färdigställs 1332). Den beskriver Sveriges historia 1229-1319 och är en av de äldsta bevarade böckerna på svenska.

1332 Magnus Eriksson köper Skåne och Blekinge för 34 000 mark. År 1341 köps även Halland. Danmarks kung Valdemar Atterdag erkänner köpet i freden vid Varberg 1343.

1335 Träldomen förbjuds i lag.

1335 - Kinesen Wang Dayuan seglar till Indien, Nordafrika och Egypten och blir därmed den förste kinesen som seglar till Medelhavet.

1337 - Hundraårskriget mellan England och Frankrike inleds och kommer att pågå till 1453 eftersom Edvard III gör anspråk på den franska tronen.

1340 - Engelsmännen segrar i slaget vid Sluys (utanför Belgiens kust).

1341-1347 - Ett inbördeskrig utkämpas i det Bysantinska riket.

1344 - Böldpest bryter ut i Kina och Indien.

1347 Magnus Eriksson utfärdar en för hela riket gemensam landslag och stadslag. Vilka därmed ersätter de gamla landskaps- och stadslagarna.

1348-1351 Magnus Eriksson gör ett korståg mot Ryssland

1350-1351 Sverige härjas av digerdöden.

1355 Magnus Erikssons yngre son Håkan blir kung av Norge och upplöser därmed unionen med Sverige.

1356 Magnus Erikssons äldste son Erik gör uppror mot fadern med stöd av adeln. Året efter delas riket mellan dessa två.

1359 Erik och hans familj dör, troligen av pesten. Magnus Eriksson blir återigen kung över hela riket.

1360-1361 Den danske kungen Valdemar Atterdag erövrar Skåne, Halland, Blekinge och Gotland.

1363 Adeln fördriver folkungaätten från tronen och väljer Albrekt av Mecklenburg till kung. I praktiken är det dock adeln som styr.

1368 - MongoldynastinYuan i Kina besegras och efterträds av handynastinMing som regerar till 1644.

1372- Det lutande tornet i Pisa, som påbörjades 1173, färdigställs då den sjunde och översta våningen blir klar.

1373 -  den 23 juli dör  Heliga Birgitta, Sveriges enda officiella helgon ( i Rom).

1376 - Avignonpåvedömet upphör, påven flytter tillbaka till Rom

1377- London har nu minst 50 gillen och en befolkning på över 35 000 invånare.

1381 - En bonderevolt utbryter i England med kravaller i sydöstra delen av landet som följd.

1389 När Albrekt av Mecklenburg försöker öka sin makt vänder sig adeln till Margareta som redan är regent över Danmark och Norge. I slaget vid Åsle i närheten av Falköping besegras Albrekt. Margareta styr nu över ett enat Skandinavien

1389 - Drottning Margareta av Danmark och Norge blir regent även i Sverige.

1389 - Slaget vid Kosovo Polje utkämpas mellan Serbien och Osmanska riket.

1397 - Erik av Pommern kröns i Kalmar till kung över hela Norden. Kalmarunionen kommer till stånd och varar fram till 1523.